Europäesch Olympiad

D'European Union Science Olympiad gëtt seit 2003 organiseiert. Lëtzebuerg huet 2007 fir d'éischte Kéier un enger EUSO deelgeholl. Bei der EUSO geet et drëm an Equipe vun 3 Schüler praktesch naturwëssenschaftlech Aufgaben ronderem een bestëmmt Thema auszefeiren. All Land kann mat 2 Equipen un enger EUSO deelhuelen.

Seit 2007 huet Lëtzebuerg un all EUSO deelgeholl. An dëser Rubrique fannt dir d'Aufgaben, d'Resultater an Fotoen vun dëse Compétitiounen.

2013 war eng besonnesch Editioun, wëll do ass d'EUSO zuLëtzebuerg ofgehaale ginn. Detailer dozou ennert www.euso2013.lu

D'EUSO 2018 gouf vum 28ten Abrëll bis den 5te Mee 2018  zu Ljubiliana a Slowenien ofgehaalen. 

ORGANISATEUREN A SPONSOREN

Organisateur sinn d'Associatioun Olympiades luxembourgeoises des sciences naturelles a.s.b.l. an de Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse an Zesummenaarbecht mat der Association des Biologistes luxembourgeois, der Association luxembourgeoise des Physiciens, der Association des Chimistes luxembourgeois an dem Fonds Nationale de la Recherche.

Kontakt & Links

Coordinateur de l'olympiade :

M. Jeff Kohnen

Atert-Lycée Redange
1, rue du Lycée
L-8508 Redange
Tel: 26 62 32 - 200
jeff.kohnen@education.lu

Links :

INFORMATIOUNEN ZUR EUROPÄESCHER NATURWËSSENSCHAFTSOLYMPIAD : WWW.EUSO.IE WEBISTE VUN DER EUSO 2013 ZU LËTZEBUERG: WWW.EUSO2013.LU

Informatiounen zu den Organisateuren :
www.men.lu
www.abiol.lu
www.achil.lu
aphyl.lgl.lu
www.fnr.lu